Právní doložka

Českomoravské pomezí (dále jen "ČMP") je majitelem a provozovatelem webových stránek (dále jen "Portál") na těchto doménách:

 

Ochrana osobních údajů

1. ČMP zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

2. Českomoravské pomezí je správcem i zpracovatelem osobních údajů.

Kontaktní údaje:

Českomoravské pomezí

dobrovolný svazek obcí

Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl

tel.: +420 777 766 565

e-mail: bonus@ceskomoravskepomezi.cz

IČO: 75115662

 

3. ČMP spravuje a zpracovává osobní údaje také prostřednictvím společnosti World Media Partners, s.r.o., se sídlem Táboritská 23, 130 00 Praha 3, IČ 26208075 (dále jen "WMP"). WMP je majitelem a provozovatelem informačního systému CZeCOT (více informací na www.czecot.info), v rámci kterého probíhá sběr a následné zpracování osobních údajů definovaných v bodě 9 této doložky a jejich následné umístění na Portál.  Společnost WMP je na základě smluvního vztahu s ČMP oprávněna a povinna zpracovávat osobní údaje uživatelů v rozsahu a způsobem upraveným v této informaci. WMP je oprávněna zpracovávat osobní údaje poskytnuté uživateli za účelem jejich využití pro veškeré portály jí provozované nebo technicky zajišťované.

4. ČMP uchovává osobní údaje bezpečně a chrání je před neoprávněnými osobami, zneužitím či zveřejněním. Osobní údaje jsou uloženy v bezpečí na webových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu dat.

5. ČMP zde uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracování osobních údajů, které provádí, a o uplatňování práv subjektů údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

6. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání úřadům, institucím či jiným orgánům není uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu neudělil subjekt údajů souhlas. Správce nepředpokládá, že budou osobní údaje předány do třetích zemí (mimo EU).

7. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, a to do okamžiku, kdy subjekt údajů vyjádří svoji vůli již na uvedeném Portálu nefigurovat. Po tomto vyjádření jsou osobní údaje zlikvidovány, pokud neexistuje zákonný důvod k jejich ponechání. Toto právo lze samozřejmě uplatnit i vůči těm údajům, které se týkají údajů o právnické osobě. I ty budou v případě projevení nesouhlasu odstraněny.

8. Uživatelé mohou svoje osobní údaje předat při registraci do soutěží „Kouzelné putování Českomoravským pomezím“ a „Vzhůru do oblak!“ na adrese www.ceskomoravskepomezi.cz/registrace-do-souteze/ nebo odevzdáním či zasláním soutěžní hrací karty k výše uvedeným soutěžím poštou nebo e-mailem. Osobní údaje mohou být dále předány při vyplnění soutěžního kvízu na veletrzích a prezentačních akcích, kterých se ČMP účastní.

9. V rámci Portálu jsou u uživatelů (registrovaných návštěvníků) spravovány následující osobní údaje:

Portál umožňuje si objednat zasílání pravidelného měsíčního newsletteru e-mailem. V případě nezájmu o odběr newsletteru stačí provést jeho odhlášení klikem na odkaz uvedeným v zaslaném newsletteru.

10. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo:

11. V rámci Portálu se mohou u prezentovaných objektů, akcí či subjektů objevit osobní údaje, a to v rozsahu:

Provozovatelé prezentovaných objektů/subjektů a pořadatelé akcí mají možnost své údaje online a zcela zdarma aktualizovat prostřednictvím administrace www.aktualizuj.me, případně v ní požádat o deaktivování své prezentace.

Zdrojem dat o prezentovaných objektech/subjektech je informační systém CZeCOT (více na www.czecot.info), jehož provozovatelem je World Media Partners, s.r.o. se sídlem Táboritská 23, 130 00 Praha 3, IČ 26208075.

12. Při měření a analýze návštěvnosti je využíváno služby Google Analytics provozované společností Google, Inc., v rámci které jsou zjištěné IP adresy anonymizovány a je vypnutá služba remarketing. Uchovávání údajů o uživatelích není časově omezeno.

13. Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES). V případě, že nebude subjekt údajů s vypořádáním požadavků souhlasit, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

14. Stránky webu mohou v zájmu návštěvníků obsahovat i řadu odkazů na jiné webové stránky. Výše popsané zásady ochrany soukromých údajů nemusí platit na stránkách, které nejsou provozovány ČMP.

 

Nepřátelské útoky

Jakékoliv akce s cílem smazat, přesunout či pozměnit obsah webových stránek vyjma partnerů oprávněných provádět správu obsahu, útoky s cílem zpomalit či zamezit načítání stránek či narušit některé jeho funkce, DoS, DDoS nebo jiná činnost podobného charakteru bude považována za trestný čin. V tomto případě neplatí výše uvedené informace týkající se ochrany osobních údajů. Identifikační údaje viníka budou neprodleně předány policii a dalším orgánům.

 

Záruka a odpovědnost

ČMP ani žádný jeho zaměstnanec, správce webu ani jeho žádný zaměstnanec nebo spolupracovník nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah webových stánek, negarantuje správnost nebo úplnost zde dostupných informací, grafiky, textu, odkazů nebo dalších materiálů a není zodpovědný za žádné speciální, nepřímé, vedlejší nebo konsekventní škody, včetně, ale nejen, ztracených příjmů nebo ušlého zisku, které mohly vzniknout použitím těchto materiálů. Obsah je poskytován bez záruky jakéhokoli druhu a zcela na vlastní riziko.

 

Ochrana autorských práv

Web je autorským dílem, a to jak jako celek, tak jeho jednotlivé části.

Je dovoleno ukládat výňatky z webových stránek na lokální počítač a tisknout jejich kopie pouze pro osobní nekomerční využití. Jakýkoli jiný způsob použití, reprodukce, překladu, přizpůsobení, úpravy, jiné změny, distribuce či uložení webových stránek v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky, a to vcelku nebo zčásti, je bez předem uděleného písemného povolení ČMP zakázán.

Produkty a služby partnerů, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení, jakožto i další díla mohou být chráněna dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem, osob, společností a organizací mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Na webu se mohou nacházet i autorská díla dalších osob.

 

Ukončení

ČMP si vyhrazuje právo okamžitě zabránit uživateli v užívání stránky nebo mu ukončit přístup na tuto stránku v případě, že usoudí, že z jeho strany došlo k porušení některého z ustanovení této doložky nebo některého z platných právních předpisů, či v případě, že bude považovat jeho chování na stránce za nevhodné či nepřijatelné.

 

Vyhrazení práva na změnu

ČMP si vyhrazuje právo tuto Právní doložku v případě potřeby aktualizovat či měnit. Jakékoli změny budou neprodleně oznámeny na této stránce.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Projekt „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.