Navlékněte
si svůj
náhrdelník
zážitků!

Výzva k zapojení při realizaci projektu „Pokladnice zážitků – příběhy tajemství a společné historie“

Destinační společnost Českomoravské pomezí jako vedoucí partner realizuje společně s lokální organizací cestovního ruchu Księstwo Świdnicko-Jaworskie projekt „Pokladnice zážitků – příběhy tajemství a společné historie“ v rámci programu Interreg V-A Česká republika Polsko.

Cílem projektu je vytvoření společného přeshraničního produktu a realizace následné marketingové kampaně cílené na zvolené skupiny potenciálních návštěvníků. Produkt vychází z bohaté společné historie propojující partnerské regiony a zároveň z atraktivní tématiky pověstí a legend i skutečných událostí a osudů známých osobností. Do produktu budou zapojeny unikátní památky a další turistické atraktivity obou regionů, ale také pravidelně konané kulturní akce a další eventy.

Marketingová kampaň představí Českomoravské pomezí a Księstwo Świdnicko-Jaworskie jako atraktivní destinace s bohatou nabídkou v oblasti cestovního ruchu. Kampaň bude zaměřena především na moderní formy propagace využívající mobilní zařízení, sociální sítě a online platformy, ale zahrnovat bude také klasické způsoby propagace, jejichž mix byl zvolen s ohledem na co největší dopad na cílové skupiny.

 

1. Pro koho je výzva určena?

I. turistická atraktivita na území turistické oblasti Českomoravské pomezí

II. kulturní, sportovní či společenská akce pravidelně konaná na území turistické oblasti Českomoravské pomezí

 

2. Způsobilý žadatel

Způsobilým žadatelem je provozovatel turistické atraktivity či pořadatel akce (viz oddíl 1.), který bude spolupracovat při vytváření produktu a následné marketingové kampani. Zájemci zašlou žádost o zapojení do projektu (viz příloha) nejpozději do 18. 11. 2019 na email bonus@ceskomoravskepomezi.cz nebo poštou na adresu: destinační společnost Českomoravské pomezí, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl.

 

3. Kritéria pro zařazení do projektu

I. turistická atraktivita

 • jedná se o turistickou atraktivitu dle oddílu 1., bod I.
  • jedná se o veřejně přístupný objekt, který musí mít otevřeno minimálně v hlavní sezóně (červenec – srpen)
  • turistická atraktivita disponuje vhodnou infrastrukturou (např. dostatek parkovacích míst, WC, návštěvnická kapacita) a jsou k dispozici možnosti ubytování a stravování přímo v místě nebo v okruhu 10 km
  • ochota podílet se na realizaci projektu ve spolupráci s oblastní destinační společností a dalšími zapojenými subjekty

II. kulturní, sportovní či společenská akce

 • jedná se o akci dle oddílu 1., bod II.
 • akce se koná opakovaně a pravidelně (minimálně jednou ročně v obdobném termínu)
 • v roce 2019 se uskutečnil minimálně pátý ročník dané akce
 • akce je přístupná veřejnosti
 • v průběhu konání akce je pořadatelem zajištěna základní návštěvnická infrastruktura (např. dostatek parkovacích míst, WC, odpovídající kapacita místa konání) a jsou k dispozici možnosti ubytování a stravování přímo v místě nebo v okruhu 10 km
 • ochota podílet se na realizaci projektu ve spolupráci s oblastní destinační společností a dalšími zapojenými subjekty

V případě zařazení do projektu bude provozovatel turistické atraktivity či pořadatel akce poskytovat součinnost při realizaci projektu, distribuci výstupů projektu a sdílení informací o projektu na webových stránkách dané turistické atraktivity/akce, příp. svých webových stránkách pokud daná turistická atraktivita/akce svoji webovou stránku nemá (minimálně uvedení loga projektu a destinační společnosti Českomoravské pomezí včetně linku na webové stránky projektu a portál destinační společnosti) po dobu realizace a udržitelnosti projektu.

 

4. Výstupy projektu

 • vytvoření produktu pro zvolené cílové skupiny – propojení jednotlivých prvků v území obou regionů do provázané návštěvnické nabídky
 • mobilní aplikace – průvodce, hra a soutěž, využití rozšířené reality, propojení se sociálními sítěmi, on-line komiks
 • stolní hra využívající prvky rozšířené reality
 • pořízení fotografií a videí
 • soutěže pro návštěvníky regionu
 • tiskoviny – produktová brožura, mapa apod.
 • propagační kampaň na sociálních sítích (Facebook, Instagram) a YouTube
 • internetová bannerová kampaň
 • inzerce v tisku
 • outdoorová prezentace – reklamní plochy na nádražích a v dopravních prostředcích
 • prezentace na veletrzích a akcích
 • presstripy pro klasická i on-line média

Účast v projektu je pro zapojené turistické atraktivity bezplatná. Seznam subjektů zařazených do projektu bude zveřejněn na internetovém portálu www.ceskomoravskepomezi.cz. Realizace projektu bude ukončena k 31. 10. 2021.

 

V Litomyšli, 4. 11. 2019

 

Přílohy:

1. Formulář žádosti o zapojení do projektu pro turistické atraktivity

2. Formulář žádosti o zapojení do projektu pro akce

 

Najít